Imitational modeling of synchronously registered cardiosignals on the basis of the vector of rhythmically connected cyclic stochastic processes in cardiodiagnostic tasks

 

Я.В. Литвиненко, С.А. Лупенко, Н.Р. Дем’янчук, А.С. Сверстюк

Abstract

 The computer method of imitational modeling of synchronously registered cardiosignals on the basis of their mathematical model – the vector of rhythmically connected cyclic stochastic processes is analyzed in the paper.

Keywords

синхронно зареєстровані кардіосигнали; статистична обробка; імітаційне моделювання

References

Лупенко С. Математичне моделювання сигналів серця в задачах технічної кардіометрії на базі їх моделі у вигляді циклічного випадкового процесу / С. Лупенко, Студена Ю. // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту. – 2006. – Т. 11, №1. – С. 134 – 142.

Лупенко С. А. Статистичний сумісний аналіз кардіосигналів на основі вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів / С. А. Лупенко, Я. В. Лит-виненко, А. С. Сверстюк // Електроніка та системи управління, № 4 (18) – К.: НАУ,– 2008. – С. 22 – 29.

Сверстюк А. С. Обґрунтування та верифікація математичної моделі синхронно зареєстрованих кардіосигналів з використанням вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів / А.С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – №1. – С. 143 – 147.

Лупенко С. А. Детермнированные и случайные циклические функции как модели колебательных явлений и сигналов: определение и классификация / С. А. Лупенко // Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пу-хова. – 2006. – Т. 28, №4. – С. 29 – 45.

Лупенко С. Сумісна статистична обробка синхронно зареєстрованих кардіосигналів на базі їх моделі у вигляді циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів / С. Лупенко, Я. Литвиненко, А. Сверстюк // Тези доповідей дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 111 с.

Лупенко С. Статистичне оцінювання взаємної кореляційної функції синхронно зареєстрованих кардіосигналів у системах автоматизованої кардіодіагностичики / С. Лупенко, Я. Литвиненко, А. Сверстюк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції ТДТУ. – Тернопіль, 2009. – 98 с.

Лупенко С. А. Концептуально-методологічні основи імітаційного моделювання циклічних сигналів на ЕОМ із використанням їх моделі у вигляді циклічного функціонального відношення / С. А. Лупенко, Н. Р. Дем’янчук, А. С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – №4. – С. 101 – 111.

Full Text: PDF